Eğitim Bilimleri Sözlüğü

0
1.616 görüntülenme

EĞİTİM BİLİMLERİ SÖZLÜĞÜ

A
Addie :[Addie] Herhangi bir alanda yapılacak yenilik ve buluşları sistematize eden beş aşamalı süreç. Buna göre yenilenme süreci sırasıyla; çözümleme, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşur.

Alan sınaması :[Field test] Herhangi bir dersin öğretiminin etkinliğinin belirlenmesi ve dersin tamamlanması için gereken sürenin belirlenmesi amacıyla örnek bir öğrenci grubu üzerinde uygulanması.

Alıştırma-uygulama :[Drill and practice] 1.Ağırlıklı olarak öğrenme sonuçlarının sınanması, öğrenilenlerin uygulama ve uyarlama yoluyla pekiştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik öğretim yazılımı. 2.Alıştırma soruları ve uygulama durumlarından yararlanarak, önceden gerçekleşmiş öğrenme sonuçlarının sınanması ve farklı durumlara transferini destekleyen tasarım formu. 3.Öğrenilenlerin uygulanması ve yoluyla geliştirilmesi prensibine dayalı öğretim yöntemi.

Eğitim Bilimleri Sözlüğü
Eğitim Bilimleri Sözlüğü

Altyapı :[Infrastructure] Ses, görüntü ve diğer türden verilerin siteler arası aktarımını ve çalışmasını sağlayan sistem. Bu terim genel anlamlı “altyapı” kavramından daha sınırlı, teknik bir terimdir.

Atlamalı dallara ayrılma :[Branching] Bir programlı öğretim kavramı. Öğrencilerin ihtiyacı olmayan öğrenme etkinliklerini atlaması ya da ek öğrenme etkinliklerine katılmasını öngören bir öğrenme ve tasarım yaklaşımı.

Açık davranış : [Overt behavior] Açıkça gözlenebilen, ölçülebilen davranış. Bu tür davranışlar öğrenmenin sadece gözlenebilen sonuçlarını gösterir. Öğrenme sonuçları açık davranışlarla sınırlı değildir.

Açık uçlu sınav sorusu :[Open-ended test item] Bir konuya ilişkin derinlemesine cevaplar verilmesini gerektiren ve değişik şekillerde yanıtlanabilen soru.
B

Basit oyun testi :[Simple gaming test] Öğrenciye bir oyun formatında sunulan, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, eşleme, tamamlama ve doğru/yanlış türü test soruları içeren test türü.

Başarı :[Achievement] Öğrencinin öngörülen hedeflere ulaşma düzeyi. Öğrencinin gösterdiği olumlu tepkilerle, öngörülen tepkilerin karşılaştırılması ile ortaya çıkan sonuç. Başarı, erişiyi de içine alan ancak bununla sınırlı olmayan genel bir kavramdır.

Başarı testi :[Achievement test] Bir kişinin aldığı belli bir öğretim veya eğitimin sonucu olarak kazandığı bilgi/kabiliyetlerin ölçülmesinde kullanılan test.

Başarım :[Performance] Bir işi doğruluk ve tamlık standartlarına uygun olarak tamamlama.

Başarım kontrol listesi :[Performance checklist] Öğrencilerin, öğrenme hedeflerinde belirlenen başarım standartlarına ulaşıp ulaşmadıklarını ya da ulaşma düzeylerini belirlemeye yarayan ve ilgili başarım ifadelerinden oluşan liste.

Başarım temelli öğretim :[Performance-based instruction] Öğrenme ve öğretme etkinliklerinin belirli görevlerle ilgili başarımlar etrafında odaklandığı öğretim biçimi.

Başarım testi :[Performance test] Görev veya öğrenme hedeflerine ilişkin başarımı test etmeye yönelik kesin standartlar içeren test.

Benzetim :[Simulation] 1.Gerçeğe benzetilmiş sanal ortam. 2.Kullanıcıların; modellenmiş süreç, olay, olgu ve objelerin işleyiş ya da ilişkileri ile, ekranda izleyebildiği sanal bir düzenek aracılığı ile etkileşim kurabildiği yazılım. 3.Gerçekliğin, sanal gösterimine dayalı iletişim formu.

Benzetim testi :[Simulated test] Öğrencinin sahip olduğu belirli yetenek, bilgi, beceri ve tutumların öğretim programında tanımlanmış hedefleri karşılayıp karşılamadığını, benzetim haline getirilmiş görevler aracılığı ile sınayan test. Bu tür testlerde görevin tamamı (simulated performance test) ya da bir kısmı (simulated part-task performance test) benzeştirilebilir. Benzetim testleri özel olarak geliştirilmiş benzetimciler ya da bilgisayar aracılığı ile uygulanabilir.

Bilgi testi :[Knowledge test] Kuramsal bilgi içerikli başarı testi.

Bilgisayar destekli öğretim:[Computer-assisted/aided instruction] 1.Bilgisayarın bir öğrenme yardımcısı olarak kullanıldığı öğretim biçimi. 2.Bilgisayar ortamında, gösteri ya da uygulama yoluyla, desteklenen, ancak daha çok diğer ortamlarla gerçekleşen öğretim. 3.Bilgisayarın diğer ortamlardan daha ağırlıklı ya da öncelikli olmadığı bilgisayarlı öğretim uygulaması.

Bilgisayar okur-yazarlığı :[Computer literacy] Bilgisayar sistemini oluşturan birimler ve yazılımların işlevleri ile bilgisayarın genel kullanımına ilişkin temel bilgi.

Bilgisayar öğretimi :[Computer training] 1.Bilgisayara ilişkin teknoloji eğitimi ya da teknik öğretim. 2.Bilgisayarı içerik olarak alan her düzeydeki öğretim.

Bilgisayar yönetimli öğretim :[Computer-managed instruction] 1.Bilgisayarın, bir öğretim süreçleri yöneticisi olarak kullanıldığı öğretim biçimi. Bilgisayar yönetimli öğretimde bilgisayar öğrenme ve öğretme ile doğrudan değil, ama dolaylı olarak ilgilidir. 2.Öğretimle ilgili planlama, organizasyon ve yönetim; öğrencilerin değerlendirilmesi, test edilmesi; öğrencilerle ilgili verilerin toplanması; öğrenme ile ilgili verilerin istatistiksel analizi, bireysel ve grupsal kayıt tutma işlerinin bilgisayara dayalı olarak yapıldığı öğretim uygulaması.

Bilgisayara dayalı öğretim :[Computer-based instruction] Öğrenme-öğretme yaşantılarının tamamen ya da tamamına yakınının bilgisayar aracılığı ile gerçekleştirildiği öğretim uygulaması.

Bilgisayarlı öğretim:[Instruction with computer] Bilgisayar kullanımını içeren her türden öğretim uygulamasının genel adı.

Bitirme testi :[End-of-course comprehensive test] Bir bitirme testi bütün mezuniyet öncesi öğrencilere verilen, öğretilen bütün kritik görevlerin yerine getirildiğini göstermesi amacıyla tasarlanan test. Bu test ihtiyaç halinde hem pekiştireçlere hem de programın yenilenmesine geribildirim sağlar.

Bütüncü Psikoloji :[Gestalt psychology] Algılamada bütünün, parçaların toplamından farklı ve daha önemli olduğu varsayımına dayalı psikoloji ekolü. Bütüncü psikoloji algı ile ilgili modern çalışmalara öncülük etmiş ve bu çalışmaların temelini oluşturmuştur.

C, Ç

Çoktan seçmeli test :[Multiple-choice test] Öğrenciden, sunulan cevapların içinden en doğru olanını seçmesinin beklendiği bir seçim testi

D

Dallara ayrılma :[Branching] Bir programlı öğretim kavramı. Öğrencilerin ihtiyacı olmayan öğrenme etkinliklerini atlaması ya da ek öğrenme etkinliklerine katılmasını öngören bir öğrenme ve tasarım yaklaşımı.

Davranış labirenti :[Action maze] Öğrenme etkinliklerinin birbiri ile yatay ve dikey ilişkiler içeren bir davranışlar kümesi etrafında odaklanmasını öngören programlı bir durum çalışması. Bu tür bir çalışmada öğrenciler kendilerini ilk karar aşamasına götürecek olan yeterli önbilgiyi alır. Bu bilgi ile vardıkları karar onları diğer karar aşamalarına götürür. Bu süreç, sonuç karara ulaşana kadar devam eder. Bu süreç içindeki kritik davranışların tümü, labirent olarak ifade edilir.

Davranış öğrenme :[Action learning] Sorunlarla başedebilmeyi öğrenmeye dönük, gerçek sorunlara çözüm üretme hedefine odaklanmış, genellikle dört ila dokuz aylık süreye yayılmış bir tür gelişim programı. Bireysel gelişim, problemlerin çözümünü bulmayı başarmak kadar önemli sayıldığından, bu tür programlarda gönüllü katılım ve öğrenci merkezlilik esastır.

Değerlendirme aracı :[Evaluating tool] Ölçülmek istenen özelliklerin bulunup bulunmadıklarını ya da bulunma düzeylerini belirlenmeye yarayan test, ölçek ve formlara verilen genel ad.

Değerlendirme hiyerarşisi :[Evaluating hierarchy] Donald Kirkpatrick tarafından geliştirilmiş, dört aşamalı bir ölçme-değerlendirme modeli. Birinci aşama, öğrencilerin gerçekleştirilen öğretime ilişkin hissettiklerinin ölçülmesini öngörür; genellikle tutum ölçeklerinin kullanımını gerektirir. İkinci aşama öğrenilenlerin hatırlanıp hatırlanmadığını ölçmeyi öngörür; genellikle öntest ve sontestlerin kullanımını gerektirir. Üçüncü aşama, öğrenilen bilgi ve becerilerin uygulamaya aktarılıp aktarılamadığını belirlemeyi öngörür; genellikle gözlem yönteminin kullanılmasını gerektirir. Dördüncü aşama, uygulanan öğretimin büyük gruplar üzerindeki etkisini belirlemeyi öngörür; alan çalışmaları ve uygun diğer ölçmeleri gerektirir.

Değerlendirme-geliştirme :1.Deneme-geliştirme. 2.Geliştirmeye yönelik değerlendirme. 3.Tasarım ve uyarlaması tamamlanmış yazılımın kalite kontrol süreçleri işletilerek değerlendirilmesi ve olası yetersizliklerin giderilmesine yönelik değerlendirme. 4.Formatif değerlendirme.

Deneyimleme:Öğrencinin doğrudan gerçek ortam, benzetim ya da destek materyalle uygulama yapması.
Deneyimsel öğrenme :[Experiential learning] Öğrencinin uygulama ve deneyimler aracılığı ile öğrenmesini öngören, davranışçı, hiyerarşik bir öğrenme yaklaşımı.

Doğrudan değerlendirme :1.Yazılımın kullanıcı üzerindeki etkisini belirlemeye dayalı değerlendirme yöntemi. 2.Kalite göstergelerini deneysel yollarla, gerçek koşullarda ölçmeye dayalı değerlendirme yaklaşımı.

Doğruluk:1.Öğrenci davranışının öğrenme hedefleri ile ilgili standartlara uygunluğu. 2.Öğrenme hedefi tanımında yer alan, değerlendirmeye esas olacak standart veya ölçüt.

Doğru-yanlış testi :[True-false test] Öğrencilerin belirli ifade ya da çözümlerin doğru mu, yanlış mı olduğunu belirlemelerini gerektiren test.

Dolaylı değerlendirme :Değerlendirmenin, yazılım kalitesini garanti ettiği ya da desteklediği varsayılan özelliklerden oluşturulmuş bir kontrol listeleri aracılığı yapılmasını öngören tekniklerin genel adı.
E

Edilgen öğrenme :[Passive learning] 1.Etkileşim ve geri bildirim içermeyen, öğretim sürecindeki öğrenci işlevini izleyicilik ile sınırlayan öğrenme. 2.Öğretim sürecinin, etkileşim ve geribildirim içermeyen öğrenme etkinliklerinden oluşan kısmı. Bu kavram bazen belli bir tür öğrenme etkinliğini ifade edecek; bazen de etkileşim içermeyen öğrenme etkinliklerine yönelik bir yergiyi içerir biçimde kullanılır.

Eğitimde teknoloji :1.Genel amaçlı teknolojik ürünlerin eğitimde kullanımı. 2.Eğitim teknolojisinin eğitimde araç, gereç kullanımı ile ilgili inceleme araştırma alanı.

El kitabı :Rehberlik edici bilgi sağlamak için hazırlanmış doküman. El kitabı genel bilginin sunulması, işlevsel ve teknik verinin kullanılması ya da ürünler, işlemler ve uygulamalarla ilgili bilgi ve yönlendirmeleri içerir.

Elektronik kitap. :Klasik kitapta olduğu gibi, doğrusal öğrenme akışına göre tasarımlanmış öğretim yazılımı.

En büyük sınıf mevcudu :[Optimum class size] Kaliteden ödün vermeksizin ve öğretim hizmetlerinde aksamaya neden olmaksızın, bir derslikte hizmet verilebilecek en çok öğrenci sayısı.

EPACA :Değerlendirme, plan, eylem, kontrol, düzeltme aşamalarından oluşan ve sürekli gelişimi hedefleyen sarmal tasarım ve geliştirme modeli.

Etkin öğrenme :Bireyin yeni fikir, beceri ve tutumları, karşı karşıya kaldığı karar verme durumları aracılığıyla öğrenmesine dayalı öğrenme yaklaşımı.

Etkinlik adımı :[Activity step] Öğrenme için öngörülen öğrenci etkinliklerinin her bir aşaması.

 

F

Fazladan öğrenme:Öğrenmenin kalıcılığını sağlamak için gerekenden fazla alıştırma ve uygulama yapma. Bu, öğrenilenlerin unutulmasına karşı önlem niteliğinde bir öğrenme etkinliğidir.

 

G

Geçerlik :Bir veri toplama aracının ölçmesi gereken özellikleri, ölçülmemesi gereken özelliklerle karıştırmadan ölçebilme yeterliliği.

Gelişim testi:Öğretim süreci boyunca öğrencinin gelişimini değerlendirmek için yapılan kısa bir test. Bu test öğrencinin dersin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını veya öğrencide öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için stratejik yerlerde verilen testtir.

Genelleme:Zihnin bir takım gözlem ya da örneklere dayanarak genel düşüncelere ulaşması.

Geribildirim :Öğrenene, gerçekleştirdiği bir etkinliğin sonucunda bu etkinliğin kabul edilebilirliği ile ilişkili olarak verilen bilgi. Bu bilgi, öğrenene bir geri bilgi iletimi sağlar bu sayede gerçekleştirilen başarım planlanmış olan başarımla karşılaştırılabilir. Dönüt olumlu, olumsuz ya da nötr olabilir.

Giriş testi :Bir öğrencinin yeni bir eğitimi almaya başlamadan önce, gereken bilgi ve becerilere sahip olup olmadığını belirlemek için tasarlanmış test

Görevbaşı eğitimi :Bir işin gerektirdiği öğrenmelerin gerçek çalışma ortamında, o işi yaparak gerçekleştirilmesini öngören eğitim. Bu tür eğitimde, öğrenme etkinlikleri ile işe ilişkin görevlerin fiilen yerine getirilmesi aynı şeylerdir. Askeri eğitim, tıp eğitimi ve diğer branşlarla ilgili mesleki eğitim, görev başı eğitiminin ençok uygulandığı alanlardır.

Grup adımlı öğretim :[Group-paced instruction (lockstep)] Kendi içindeki en yavaş öğrencinin hızına duyarlı ve süre sınırlaması olmadan ilerleyen, gruplara dayalı bir öğretim yaklaşımı.

Grup denemesi :1- Herhangi bir materyal ya da programın, etkililik verimlilik ve işlevselliğine ilişkin veri elde edebilmek amacıyla hedef kitleyi temsil eden bir örneklem üzerinde yapılan uygulama çalışması.2- Hazırlanan bir veri toplama aracının geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları niteliğinde; aracın bir örnek grup üzerinde denenmesi.

Güç testi :Yanıtlama hızı yerine başarı düzeyini ölçmeye amaç edinen, uygulamada süre esnekliğinin temel alındığı test

Güvenilirlik :[Reliability] Bir veri toplama aracının ölçmeye çalıştığı özellikleri zaman ya da denek/cevaplayıcı farklılığından etkilenmeden doğru şekilde ölçebilme gücü. Bu gücün göstergesi, farklı zamanlarda ya da farklı gruplar üzerinde yapılan ölçümler arası tutarlılıktır.

 

H

Hız testi:Hemen hemen hiç kimsenin tamamlayamayacağı şekilde süre sınırlaması konulan test.

Hızlı prototipleme :Tasarıma ilişkin bir modeli uyarlayarak işletme (Tasarımın uyarlamaya uygun olup-olmadığı görmek için kullanılır.).

 

I, İ

IDEAL :Tanılama, tanımlama, keşfetme, eyleme geçme ve kontrol etme aşamalarından oluşan problem çözme yaklaşımı.
ILS :(Tümleşik Öğrenme Sistemi) Öğrenme öğretme sürecinde yazılım, donanım ve ağ gibi teknolojik olanakların bir sistem bütünlüğü içinde işe koşulduğu yapı. Tümleşik öğrenme sistemleri öğretim programının hazırlanması ve derslerin öğrencilerin düzeylerine göre ayarlanmasının yanısıra, öğrenci kayıtlarını tutma, gelişimlerini izleme ve öğrenme amaçlarını tanımlamaya yardımcı olan bilgi dosyaları sağlama, raporları yazma, değerlendirme yapma gibi işlevleri yerine getirir.

ILT :(Öğretmen Merkezli Öğretim): Bir sınıftaki öğrencilere öğretmen tarafından bilgi aktarımını temel alan, geleneksel sınıf öğretimi Seçenek: sınıf öğretimi (c-learning)

İçeriğe bağımlı yazılım :1.Belirli bir içeriği olan, içeriği sabit yazılım. 2.Belirli bir dersi ya da (ders dışı) öğretim içeriğini konu alan yazılım.

İhtiyaç belirleme :Birey ya da grup öğrenmesi için öngörülen ve mevcut durum arasındaki farkın ortaya konulması.
İlave program :Öğrenme materyalleri, konuları ve kılavuzları için bir tür tasarım ilkesi. Bu ilkeye uygun bir tasarımla öğrenci, öğrenme hedeflerini destekleyen materyal ve alanlara yönlendirilir.

İnternete Dayalı Öğretim :Öğrenme-öğretme etkinliklerinin tamamıyla ya da büyük oranda web, elektronik posta, bülten tahtası, tartışma grupları ve elektronik sohbet gibi internet tabanlı iletişim ortamlarıyla yürütüldüğü öğretim uygulaması.

 

K

Kalite göstergesi :Bir yazılımın kaliteli olduğunu gösteren özellik grupları ya da ölçütler.

Karşılaştırma testi :Bir dersin her bir ana konusunun bitmesinden veya dersin tamamlanmasından sonra, öğrencinin dersin öğrenme hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ölçmek için verilen test

Keşif testi :Çalışma esnasında karşılaşılan, problem çözme benzetimlerini sunan test. Bu testler yetersiz, açık olmayan veya uygun olmayan uyarıcı bilgiye sahip olan öğrenciyi sınar. Öğrenciden bu bilgileri sentezlemesi ve problemin çözümünde kullanması beklenir

 

 

M

Madde analizi :Hazırlanan bir veri toplama aracındaki maddelerin hazırlanış amacına hizmet edip etmediğini, zorluk derecelerini ve ayırma güçlerini belirlemek için yapılan işlem. Bu işlem belirlenen özelliklerle önceden öngörülen ölçütlerin karşılaştırılmasını da içerir.

Modelleme :İnsan algılaması ve öğrenmesine ilişkin davranış formları, süreç ve ilkelerin ayrıştırılıp, yeniden üretilebileceği varsayımına dayalı tasarım tekniklerinin genel adı
N

Nesnel test :Notlandırmada hiçbir insan yargısı gerektirmeyen test türü.

Nesnellik :Bir testin, öznel önyargılardan arındırılmışlığı.

Norm :Belli bir gruptaki kişiler için ortalama veya tipik kabul edilen değer; kriter veya kural kabul edilen ölçü

Norm referanslı değerlendirme :Bir öğrencinin başarısını diğer öğrencilerin başarılarıyla ilişkili olarak belirleme süreci.

Norma dayalı test :Kriter temelli testin aksine, bir öğrencinin başarımının diğer öğrencilerin başarımlarına bağlı olarak ölçüldüğü test

 

O,Ö

Olgunlaştırma yaklaşımı :Mevcut eğitim programlarının yetersizliklerini belirleyip-gidererek, sürekli olgunlaştırılmasına dayalı bir program geliştirme yaklaşımı. AR-GE tabanlı bu yaklaşım, eğitim programlarının tümüyle yeniden hazırlanmasına dayalı yaklaşıma bir şeçenek olarak ortaya atılmıştır.

Öğrenme hedefi :1. Öğrenme etkinliği sonunda öğrencinin ulaşması beklenen ya da ulaşmak istediği nokta. 2. Öğretim tasarımı literatüründe ölçülebilen davranışı tanımlayan cümle.

 

Öğrenme Ögesi :Elektronik öğretimde ilk kez kullanıldığı ortama bağımlı olmaksızın başka ortamlarda da kullanılabilen (tekrarlanabilen) kendi içinde bütünlük gösteren içerik ögesi ya da modülü.

Öğrenme Platformu :Elektronik ortamla öğrenmeye yönelik iletişimin gerçekleştiği ortam. Sohbet odaları, tartışma grupları, mail listeleri gibi ortamların her biri bir öğrenme platformu olarak kullanılabilir.

Öğrenme Portalı :Çeşitli eğitim ve öğretim kaynaklarını birleştirerek öğrenci ya da kuruluşlara sunan herhangi bir web sitesi.

Öğrenme seti :Belli bir konu ile ilgili öğrenme etkinliklerine kaynaklık ve rehberlik edecek biçimde hazırlanmış işitsel, görsel kaset, CD, kitap, çizelge, fotoğraf gibi materyallerden oluşan bütün. Bireysel öğrenme sağlamaya yönelik olarak hazırlanan öğrenme setleri, öğrenme kaynakları yanında öğrencinin bu kaynaklardan yararlanma yöntemlerine ilişkin yönlendirmeler de içerir.

Öğrenme/Öğretim hedefi :Öğrenme ya da öğretim etkinlikleri sonucunda öğrencinin ulaşmış olması öngörülen, tartışılır olmakla birlikte genellikle davranışlarla ifade edilen yeterlilikler.
Öğretici :1.Bilgisayarın öğretmen davranışı formunda iletişim kurması prensibine dayalı olarak tasarımlanmış yazılım. 2.Bilgi sunma-soru sorma-cevap alma-geribildirim sağlama-yeni bilgiye geçme şeklinde işleyen yazılım türü. 3.Programlı öğretim tekniğine göre tasarımlanmış öğretim yazılımı.

Öğretim modülü :Bir ya da daha çok öğrenme hedefini kapsayacak şekilde, uygun öğrenme yöntem ve materyalleri ile bir ölçme aracını içeren kendi içinde bütün bir öğretim ünitesi

Öğretim sistemleri tasarımı :Öğretimi biçimsel olarak tasarımlama süreci. Bu süreç; çözümleme, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarını içerir. Alanyazında Sistem Yaklaşımı olarak da (System Approach to Training (SAT) ) bilinir.

Öğretim Tasarımcısı :Öğretim tasarımı alanında uzmanlaşmış ya da öğretim tasarımını yapan kişi.

Ölçüte dayalı test :Öğrenme hedeflerinin belirlenen standartlara göre kişiler tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini saptayan test. Bu testte başarım, öğrenme hedefleri standartlarında bulunan kriterlerin “gerçekleşti” veya “gerçekleşmedi” şeklinde belirtilmesi ile ölçülür.
Ön test :Bir derse veya öğretime başlarken uygulanan, öğrencinin konu hakkında sahip olduğu bilgi ve becerileri belirlemeye yönelik test türü
Öteleme :Öğrencinin öğrenme durumunda, öğrendiği bilgiler aracılığı ile önceden karşılaşmadığı durumlara ilişkin tahmin yürütmesi. Sahip olunan bilgileri bilinmeyen durumlara uygulama. Sahip olunan bilgilerden hareketle bilinmeyen durumlara ilişkin kestirim yapmaya dayalı öğrenme ilkesi.

S

SezgiselYaklaşım :Adım adım ilerleme ya da işlem basamaklarını izleme yerine, deneme-yanılmayı temel alan bir problem çözme yaklaşımı.

Son-test :Bir ders, ünite veya öğretim materyalinin tamamlanmasından sonra yapılan, öğrencinin ders ya da ünitenin hedeflerine ulaşma düzeyini belirlemek için kullanılan test
Sözel olmayan test :Sınava giren kişinin yönergeleri anlamasında veya cevap vermesinde, konuşma, okuma veya dili anlama ihtiyacının çok az olduğu veya hiç olmadığı test
Sözel test :Öğrenci cevaplarının sözlü olarak verilmesini gerektiren test. Seçenek: Mülakat, sözlü.

 

T

Test :1-Sınama, 2- Bireyin bilgi beceri ve tutumunu ölçmede kullanılan araç ya da teknik.
Toplam Kalite yönetimi (TKY) :Mal ve hizmet üretiminde kalitenin kontrol edilerek geliştirilmesini öngören yaklaşım.

Tümleşik değerlendirme : Doğrudan değerlendirme tekniklerinin, dolaylı değerlendirme tekniklerinin güçlü özellikleri ile desteklenmesine dayalı değerlendirme yaklaşımı
Y

Yazılı test :Öğrenci cevaplarının yazılı olarak verilmesini gerektiren test
Yetenek :Bireyin herhangi bir şeyi öğrenme, yapma ya da bir duruma uyum sağlamaya yatkınlığı. Yetenek doğuştan getirilebilir ya da sonradan kazanılmış olabilir. Herhangi bir kişinin genel anlamda yeteneksizliği sözkonusu değildir. Buna karşılık kişinin belli alanlardaki yetenekleri zayıf yada güçlü olabilir.
Yetenek gruplaması :Yetenek testleri kullanılarak bireylerin kendi içinde benzeşik gruplara ayrılması.

Yetenek testi :Bir kişinin yalnız bir veya ilgili birkaç alanda belli bir davranış türüne olan kapasitesini belirlemek üzere tasarlanmış test
Yeterlilik testi :Bir öğrencinin iş hakkındaki kabiliyetini ölçmek için tasarlanmış test. Hem psikomotor hem de bilişsel becerileri ölçer. Bir başarım testi bazen beceri ölçüm testi olarak anlaşılabilirken bir yeterlilik testi öğrencinin yapılacak işin gerektirdiği becerileri sınamak için kullanılan kapsamlı bir testtir.

Yetiştirici :Yetiştirim işini yapan kişi.

Yetiştirim :Belli amaçlarla bir takım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi

 

CEVAP VER

Lütfen mesajınızı giriniz.
Lütfen isminizi giriniz

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.